Dialoog draagt bij tot toegang tot water

De universele toegang tot veilig water komt er niet enkel door infrastructuur te bouwen, ook in dialoog gaan met iedereen hoort erbij.

Benin - De dienstverlening voor drinkwater vlot laten verlopen is een complexe opdracht. Elke partij heeft zijn rol en een storing in de keten zorgt voor frustraties bij iedereen.

Volgens het boekje verloopt het op deze manier. De plaatselijke autoriteiten plannen de bouw van drinkwaterinfrastructuur op basis van de behoeften van de bevolking en vanuit een globale visie op de ontwikkeling van hun gemeente. Ze zoeken financiering voor de werken, beslissen over de beheermethode en zetten een onderhoudskader op om de duurzaamheid te garanderen. Voor kleine plaatsen wordt het beheer doorgaans aan een vertegenwoordiger van de gemeenschap overgedragen. Voor een privé-onderneming betekent ‘kleinschalig’ immers ook ‘niet rendabel’. Dus kiest de gemeente een afgevaardigde die de gemeenschap voordraagt. Deze persoon ondertekent met de gemeente een contract voor de delegatie van het beheer, met een nauwkeurige omschrijving van de verantwoordelijkheden van beide partijen. Aan de gebruikers die vroeger gewend waren gratis water uit de natuur te halen, wordt dan gevraagd te betalen voor de openbare dienstverlening. 

Deze werkwijze heeft haar verdiensten al bewezen maar er kunnen verschillende frustraties uit voortvloeien… 

De afgevaardigde brengt bijvoorbeeld niet genoeg geld bijeen om de gemeentelijke bijdrage te kunnen betalen en de infrastructuur te onderhouden. Of de gemeente kan zelf ook niet de nodige interne financiering mobiliseren. En de bevolking is dan weer niet tevreden omdat bij een defect de dienstverlening te lang onderbroken is of ze begrijpt niet dat er moet betaald worden voor water dat ze daarvoor gewoon gratis uit de rivier haalde.

Wanneer het ideale plaatje niet klopt

Kortom, op het terrein geven de verschillende partijen elkaar soms de schuld voor het slecht functioneren. De territoriale sociale dialoog kan dan een uitweg uit deze delicate situatie bieden.  

Join For Water ondersteunt in Benin dit instrument van de ‘territoriale sociale dialoog’. Die werkt aan een compromiscultuur tussen de verschillende geledingen van de maatschappij, ‘territoriaal’ slaat dan weer op het lokale karakter. 

Het zijn de burgers die het initiatief nemen. Binnen de watersector zijn zij verenigd in gebruikersverenigingen met handelingsbevoegdheid. Zij mobiliseren de andere betrokkenen: plaatselijke verkozenen, de beheerder van de drinkwatervoorziening, plaatselijke privé-exploitanten, en organisaties van burgerparticipatie. Het is belangrijk dat alle partijen inzien dat de dialoog ook voor hen een positief resultaat zal hebben en dat ze er allemaal belang bij hebben om verantwoording af te leggen over hun acties.

Uitwisseling en visie-ontwikkeling zijn 2 belangrijke doelstellingen van de dialoog. De nadruk ligt op het uiteindelijke doel: “universele toegang voor iedereen zonder onderscheid tot water van goede kwaliteit en in voldoende hoeveelheid” en op de “financiële duurzaamheid” van de dienstverlening. 

Intussen zijn de inkomsten voor het onderhoud van de drinkwatersystemen vervijfvoudigd in 12 plaatsen die in deze sociale dynamiek in Tanguiéta – in het noordwesten van Benin – worden begeleid. Het dorp Monri (Tanguiéta) stond er om bekend zich te verzetten tegen het beheermodel maar geldt nu als een voorbeeld van goed beheer. En alle betrokken partijen, van burgers, exploitant tot overheid, zijn er erg trots op.

Met mekaar in dialoog gaan, het werkt ook voor waterbeheer.

TEKST EN FOTO: Ganyou Abou - Join For Water Bénin

 

Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van onder meer de provincie Vlaams-Brabant.