Geschiedenis

Jaren '70 – een jong engagement

Join For Water wordt in het leven geroepen door Antoon De Pesseroey, een mecenas-industrieel uit het Gentse. Op 14 januari 1977 richt hij Protos op, samen met een aantal professoren en jong-afgestudeerden van de universiteiten van Gent en Leuven. In oktober 1977 ontvangt de organisatie een erkenning als ngo en krijgt ze overheidssubsidies voor de eerste projecten. In de beginjaren werkt Protos enkel in Haïti, vanaf 1982 volgt ook DR Congo.
Het secretariaatswerk en de technische ondersteuning zijn tot 1986 uitsluitend in handen van vrijwillige medewerkers en bestuurders.

Begin jaren '80 – een eerste groot project in Haïti

In 1982 engageert Protos zich voor een eerste belangrijk drinkwaterproject: de drinkwatervoorziening van de provinciehoofdstad Hinche op Haïti. In 1985 neemt de staatsdienst SNEP zoals voorzien het beheer over. Maar de inkomsten van de gebruikers worden niet geïnvesteerd in onderhoud van het systeem, en enkele jaren later duiken al de eerste problemen op. Protos leert een belangrijke les.

Midden jaren '80 – water drink je niet alleen

Vanaf 1985 worden de gebruikers zelf nauwer betrokken bij de aanleg en het beheer van de drinkwatervoorziening. Er gaat meer aandacht naar bewustmaking en naar het oprichten van drinkwatercomités, die instaan voor het beheer van de drinkwaterinstallatie. Dit is noodzakelijk om de watervoorziening leefbaar te houden, en versterkt de lokale ontwikkelingsorganisaties. Protos evolueert op die manier van een vrij technisch gerichte ngo naar een organisatie met oog voor het technische én het sociale aspect van haar projecten. Andere drinkwaterprojecten met betrokkenheid van alle partijen gaan van start in het Centrale Plateau van Haïti en in Noordoost-Congo.

Begin jaren '90 – een globale benadering

Begin jaren ’90 groeit het besef dat dit werk aan de basis onvoldoende is om een duurzame drinkwatervoorziening te verzekeren, en nog minder om een autonoom ontwikkelingsproces op gang te trekken.

Voortaan krijgen 3 aspecten de klemtoon:

  • Lokale expertise opbouwen en plaatselijke ngo’s en lokale besturen versterken zodat ze hun eigen, participatief gestuurde drinkwaterprogramma’s kunnen plannen en uitvoeren.
  • Werken aan regionale planning en beheerstructuren om efficiënter te kunnen inspelen op de immense noden. Deze regionale beheerstructuren begeleiden tegelijk de jonge en zwakke drinkwatercomités.
  • Beleidsbeïnvloeding en netwerking om het drinkwater- en sanitatiebeleid van de nationale overheden en van de internationale financieringsorganisaties bij te schaven. Daarbij komt Protos op voor participatie, voor een grotere lokale en internationale solidariteit en voor duurzaamheid.

Het werkveld wordt uitgebreid: eerst naar Benin (1994), Mali (1995), en later naar Rwanda, Burundi en Ecuador (1997). In 2000 volgde nog Oeganda en in 2006 Madagaskar. In 1997 komen er ook activiteiten in Vlaanderen. Protos trekt met een educatief programma naar de scholen en zoekt het ruimere publiek op met een sensibiliserend aanbod.

2002 – Radicale keuze voor drinkwater en sanitatie

Vanaf 2000 groeit Protos sterk. Protos ziet zijn acties steeds meer als hefbomen tot duurzame sociale, economische en structurele veranderingen. Protos plaatst de wateruitdagingen in het Zuiden in hun mondiale context. Recht op water kan immers niet voor iedereen werkelijkheid worden zonder de machts- en economische verhoudingen tussen het Noorden en het Zuiden te herzien. Protos kiest ervoor om zich toe te spitsen op drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne en water voor landbouw en verwerft zo een unieke positie als water-ngo in België.

Samen met de andere lokale actoren past Protos de principes van Integraal Waterbeheer (IWB) toe, dat de natuurlijke rijkdommen zoals water en grond op een gecoördineerde wijze beheert. IWB heeft oog voor de noden van iedereen - mens, dier en natuur -, vandaag en in de toekomst. 

Het decentralisatieproces waarbij de bevoegdheden voor onder meer drinkwatervoorziening overgeheveld worden van het centrale naar het lokale niveau, komt op dreef. Protos speelt hier op in met aandacht voor goed lokaal beheer. Samen met alle partijen zoekt Protos naar een goede rolverdeling en verstandhouding tussen de lokale besturen, de georganiseerde watergebruikers, de staatsdiensten, en de lokale private sector.

Met actie-onderzoek brengt Protos de knelpunten in een situatie in kaart, zoekt het oplossingen met alle betrokkenen, om ze daarna te evalueren en de geleerde lessen door te geven.

2016 - …

Na een lange samenwerking met onze partners in Rwanda sluit Protos een mooi hoofdstuk af in 2016. Zowel de lokale overheid als de partnerorganisaties COFORWA en UGAMA zijn sterk geëvolueerd en kunnen zich zonder Protos verder ontwikkelen. Het doel van ontwikkelingssamenwerking is immers jezelf overbodig maken…

Eind 2016 richt de lokale equipe van Ecuador een eigen organisatie op om vanaf 2017 zelfstandig en als partner van Protos de activiteiten verder te zetten.  

In Madagaskar rondt Protos eind 2018 zijn activiteiten af, na 12 jaar aanwezigheid in dat land. In het Centraal Plateau kwamen drinkwateraansluitingen voor tienduizenden mensen, met veel aandacht voor correct beheer en opvolging. In de stad Toamasina was Protos vooral actief op het gebied van sanitatie, met een zuiveringsstation voor aangevoerd slib uit de latrines een mooi sluitstuk.

In 2017 krijgt het programma voor België nieuwe accenten. Project W - Wereldwijs met water werkt aan een verandering van watergebruik en watergedrag in gemeenten en scholen. Protos legt hierbij de link tussen ons watergebruik en de mondiale wateruitdagingen. De watervoetafdruk is een concept dat meer en meer ingang vindt.

2019 – Protos gaat verder als Join For Water 

Op Wereldwaterdag 2019 krijgt Protos een nieuwe naam: Join For Water. Fris, activerend en gericht op samenwerking. Samen met onze lokale partners en onze partners in België gaat Join For Water verder voor duurzame, kwalitatieve oplossingen. De aanpak van Join For Water blijft onveranderd. Join For Water wil zich met zijn nieuwe naam nog sterker positioneren als dé water-ngo in België.